HISTORICKÉ BUDOVY A ARCHITEKTONICKÉ PAMÁTKY

Problematika 

V rámci ochrany historických objektů, významných architektonických památek a ochranných autorských práv jejich výrazu je nutné zachovat ráz průčelí a stávajícího architektonického vzhledu.

Vnější zateplování standardními tepelně izolačními systémy z tepelně izolačních desek je u výše uvedených objektů, vzhledem k plasticitě fasády a požadavkům památkové péče nepřípustné. Zateplení zevnitř je do určité míry možné, avšak omezené mnohými požadavky. I volba částečného vnitřního zateplení naráží na problémy s neztotožnitelnou materiálovou bází s objektem, plastickými ornamenty a jen ohraničeným zvýšením tepelného odporu z titulu nebezpečí promrzání zdiva do větší hloubky až s rozpadem a opadem vnějších omítek a zvýšením vlhkosti ve zdivu, z titulu chybějícího teplotního gradientu. Zateplení zevnitř posouvá teplotu rosného bodu do interiéru, což negativně ovlivňuje celoroční bilanci množství zkondenzované a odpařené vlhkosti zdiva. Tento způsob při nevhodném zateplení vede k promrzání zdiva do větší hloubky a k posunu rosného bodu (kondenzační zóny) do interiéru s degradací nejen matérie ale i hygieny okolního prostředí.

Současná stavební materiálová báze nabízí i v těchto případech možnost znatelného  zvýšení tepelného odporu vnějšího zdiva. Poskytuje možnost vizuálně prakticky nerozeznatelného vnějšího zateplení plastických fasád s bosáží, s kordonovými římsami a reliéfy a rovněž i ploch s množstvím rokají a ornamentů z vnitřní strany starších objektů a to vodou ředitelnými minerálními nátěry s mimořádnými tepelně izolačními a ochrannými vlastnostmi nejen pro samotné zdivo, ale i původní omítkové povrchy. Tato ochrana, která je vhodná i do náročného okolního prostředí s kyselým deštěm, je schopna převzetí nepravidelností původních technik povrchové úpravy. Samotné řešení, v závislosti na požadavcích v doporučené tloušťce, koresponduje standardně v úrovni 0,8 mm až 2,0 mm.

Řešení

Po provedení restaurátorských, sanačních, základních stavebních a nezbytných hydroizolačních prací ošetřit fasádu hloubkovou, vodou ředitelnou penetrací, aplikovat materiál ADITIZOL OPEN v tloušťce 0,8 mm až 2,0 mm dle konkrétních požadavků, včetně aplikace na ostění (špalety) oken a dveří. ADITIZOL OPEN je možné v krycí vrstvě přímo barevně pigmentovat v požadovaném odstínu, nebo na jeho poslední vrstvu nanést vodou ředitelnou fasádní barvu. Nátěr – nástřik je vodou ředitelný, vhodný do interiéru i exteriéru.

I v interiéru je možné, na základě stavebně-fyzikálně doporučeného stanovení tloušťky a druhu nátěru, použít tento materiál na zdi a stropy, které se v případě nutnosti ošetří vhodným způsobem. Následně se aplikuje vysoce difúzně otevřený materiál ADITIZOL OPEN nebo uzavírající materiál ADITIZOL BASIC v tloušťce 0,8 mm až 1,6 mm dle konkrétních požadavků. Na materiály ADITIZOL je možné i v budoucnosti aplikovat vhodnou interiérovou barvu libovolného odstínu.

Výsledek

ADITIZOL přilne souvislou, bezešvou membránou k jakýmkoliv geometrickým tvarům (reliéfy, štuky, ornamenty apod.), k ostění oken a dveří.

Materiál nebrání difúzi (prostupu) vodních par a zároveň nepropouští vodu dovnitř vnější konstrukce. Je však volitelný i jako difúzně uzavírající.

Fasáda a všechny její součásti jsou izolovány a získávají ochranu před škodlivým vlivem okolního prostředí – kyselý déšť a atmosférická voda nepronikají dovnitř zdiva. 

Ničení fasády a dekorativních reliéfů je výše uvedeným způsobem prakticky vyloučeno. K odlupování fasádní barvy, díky její vysoké paropropustnosti, nedochází. Fasády mají dlouhodobě udržovaný vzhled.

Použití materiálu v exteriéru i interiéru objektů umožňuje zachovat původní výraz povrchové úpravy, materiálovou identitu podkladu v jejím kontaktu, a tím vnímání atmosféry všech konstrukcí. Zachovává nezměněný objem a rozměry obytného prostoru, především v řešení ostění okenních a dveřních konstrukcí. Zvyšuje tepelnou pohodu v místnostech, výrazně snižuje možný výskyt a působení povrchové kondenzace vodních par a zabraňuje promrzání stěn. Účinně pomáhá při řešení problematiky tepelných mostů a zamezuje následné tvorbě plísní. Nevytváří tvrdé krusty a je ho možné, v případě potřeby, běžnými mechanickými prostředky i jemně odstranit. 

Z nejvýznamnějších vlastností předurčujících použití tohoto minerálního, vodou ředitelného, v základě bílého, avšak barevnými minerálními pigmenty v konečném nástřiku (nátěru) i barevně upravitelného materiálu, v oblasti vnějších a vnitřních ploch jsou:

tepelně izolační schopnost garantující v povrchovém nástřiku potřebné tloušťky ze strany exteriéru i interiéru výrazného zvýšení tepelného odporu původního, standardně hrubého zdiva obvodového pláště na bázi plné pálené cihly, či smíšeného zdiva

•  vysoká paropropustnost umožňující nasazení nejen na standardních minerálních fasádách, ale i na sanačních omítkových systémech WTA s požadovanými vysokými difúzními parametry - tloušťka ekvivalentní vzduchové vrstvy sd (ADITIZOL OPEN) je při 1 mm tloušťky nástřiku (nátěru) pouze 0,13m*

• vysoká přilnavost k podkladu a mrazuvzdornost převyšuje několikanásobně požadované hodnoty*

•  materiál vyhovuje z hlediska zdravotní nezávadnosti a emisí VOC pro použití do interiéru*

Volitelnost barev v doporučeném rozsahu, krátký čas barevné, nebo bílé nástřikové úpravy v úrovni několika dní pouze s vyspravením povrchu původní fasády, nebo interiéru je, při značně snížených nákladech např. na lešení, už samozřejmým standardem systému.

(* Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.)


(c) copyright 2024 by SEO optimalizace s.r.o.
SEO optimalizace